Most Read Articles

ATR-16 syndrome: mechanisms linking monosomy to phenotype

Christian Babbs, Jill Brown, Sharon W Horsley, Joanne Slater, Evie Maifoshie, Shiwangini Kumar, Paul Ooijevaar, Marjolein Kriek, Amanda Dixon-McIver, Cornelis L Harteveld, Jan Traeger-Synodinos, Andrew O M Wilkie, Douglas R Higgs, Veronica J Buckle

10.1136/jmedgenet-2019-106528

January 31, 2020

Homozygous mutations in DZIP1 can induce asthenoteratospermia with severe MMAF

Mingrong Lv, Wangjie Liu, Wangfei Chi, Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Huiru Cheng, Wei-Yu Li, Shenmin Yang, Huan Wu, Junqiang Zhang, Yang Gao, Chunyu Liu, Caihua Li, Chenyu Yang, Qing Tan, Dongdong Tang, Jingjing Zhang, Bing Song, Yu-Jie Chen, Qiang Li, Yading Zhong, Zhihua Zhang, Hexige Saiyin, Li Jin, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Chuanmao Zhang, Xiaojin He, Feng Zhang, Yunxia Cao

10.1136/jmedgenet-2019-106479

February 12, 2020