risk factor

  • Risk factors for survival in patients with von Hippel-Lindau disease
    Jiang-Yi Wang, Shuang-He Peng, Teng Li, Xiang-Hui Ning, Sheng-Jie Liu, Bao-An Hong, Jia-Yuan Liu, Peng-Jie Wu, Bo-Wen Zhou, Jing-Cheng Zhou, Nie-Nie Qi, Xiang Peng, Jiu-Feng Zhang, Kai-Fang Ma, Lin Cai, Kan Gong