Rett syndrome

  • Genetic landscape of Rett syndrome-like phenotypes revealed by whole exome sequencing
    Kazuhiro Iwama, Takeshi Mizuguchi, Eri Takeshita, Eiji Nakagawa, Tetsuya Okazaki, Yoshiko Nomura, Yoshitaka Iijima, Ichiro Kajiura, Kenji Sugai, Takashi Saito, Masayuki Sasaki, Kotaro Yuge, Tomoko Saikusa, Nobuhiko Okamoto, Satoru Takahashi, Masano Amamoto, Ichiro Tomita, Satoko Kumada, Yuki Anzai, Kyoko Hoshino, Aviva Fattal-Valevski, Naohide Shiroma, Masaharu Ohfu, Masaharu Moroto, Koichi Tanda, Tomoko Nakagawa, Takafumi Sakakibara, Shin Nabatame, Muneaki Matsuo, Akiko Yamamoto, Shoko Yukishita, Ken Inoue, Chikako Waga, Yoko Nakamura, Shoko Watanabe, Chihiro Ohba, Toru Sengoku, Atsushi Fujita, Satomi Mitsuhashi, Satoko Miyatake, Atsushi Takata, Noriko Miyake, Kazuhiro Ogata, Shuichi Ito, Hirotomo Saitsu, Toyojiro Matsuishi, Yu-ichi Goto, Naomichi Matsumoto
  • Identification of novel genetic causes of Rett syndrome-like phenotypes
    Fátima Lopes, Mafalda Barbosa, Adam Ameur, Gabriela Soares, Joaquim de Sá, Ana Isabel Dias, Guiomar Oliveira, Pedro Cabral, Teresa Temudo, Eulália Calado, Isabel Fineza Cruz, José Pedro Vieira, Renata Oliveira, Sofia Esteves, Sascha Sauer, Inger Jonasson, Ann-Christine Syvänen, Ulf Gyllensten, Dalila Pinto, Patrícia Maciel
  • Methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) mutation type is associated with disease severity in Rett syndrome
    Vishnu Anand Cuddapah, Rajesh B Pillai, Kiran V Shekar, Jane B Lane, Kathleen J Motil, Steven A Skinner, Daniel Charles Tarquinio, Daniel G Glaze, Gerald McGwin, Walter E Kaufmann, Alan K Percy, Jeffrey L Neul, Michelle L Olsen