non-obstructive azoospermia (NOA)

  • Human X chromosome exome sequencing identifies BCORL1 as contributor to spermatogenesis
    Chuncheng Lu, Yan Zhang, Yufeng Qin, Qiaoqiao Xu, Ran Zhou, Yiqiang Cui, Yunfei Zhu, Xin Zhang, Jintao Zhang, Xiang Wei, Min Wang, Bo Hang, Jian-Hua Mao, Antoine M Snijders, Mingxi Liu, Zhibin Hu, Hongbing Shen, Zuomin Zhou, Xuejiang Guo, Xin Wu, Xinru Wang, Yankai Xia