nephrology

  • Systematic evaluation of olfaction in patients with hereditary cystic kidney diseases/renal ciliopathies
    Mareike Dahmer-Heath, Valentin Schriever, Sabine Kollmann, Carolin Schleithoff, Andrea Titieni, Metin Cetiner, Ludwig Patzer, Burkhard Tönshoff, Matthias Hansen, Petra Pennekamp, Joachim Gerß, Martin Konrad, Jens König
  • Phenotype and genotype spectra of a Chinese cohort with nephronophthisis-related ciliopathy
    Xiaoshan Tang, Cuihua Liu, Xiaorong Liu, Jing Chen, Xiaoyan Fan, Jialu Liu, Duan Ma, Guanghai Cao, Zhi Chen, Daliang Xu, Ying Zhu, Xiaoyun Jiang, Lizhi Cheng, Yubing Wu, Ling Hou, Yuhong Li, Xiaoshan Shao, Shasha Zheng, Aihua Zhang, Bixia Zheng, Shan Jian, Zanhua Rong, Qingxiao Su, Xia Gao, Jia Rao, Qian Shen, Hong Xu, Chinese Children Genetic Kidney Disease Database (CCGKDD)