mutation analysis

  • GATA3 abnormalities and the phenotypic spectrum of HDR syndrome
    Koji Muroya, Tomonobu Hasegawa, Yoshiya Ito, Toshiro Nagai, Haruhiko Isotani, Yasuyoshi Iwata, Keiichi Yamamoto, Shinji Fujimoto, Sotofumi Seishu, Yoshimitsu Fukushima, Yukihiro Hasegawa, Tsutomu Ogata