missense mutation

  • MYCN de novo gain-of-function mutation in a patient with a novel megalencephaly syndrome
    Kohji Kato, Fuyuki Miya, Nanako Hamada, Yutaka Negishi, Yoko Narumi-Kishimoto, Hiroshi Ozawa, Hidenori Ito, Ikumi Hori, Ayako Hattori, Nobuhiko Okamoto, Mitsuhiro Kato, Tatsuhiko Tsunoda, Yonehiro Kanemura, Kenjiro Kosaki, Yoshiyuki Takahashi, Koh-ichi Nagata, Shinji Saitoh