Marie Unna Hereditary Hypotrichosis

  • Exome sequencing identified a missense mutation of EPS8L3 in Marie Unna hereditary hypotrichosis
    Xin Zhang, Bi-Rong Guo, Li-Qiong Cai, Tao Jiang, Liang-Dan Sun, Yong Cui, Jing-Chu Hu, Jun Zhu, Gang Chen, Xian-Fa Tang, Guang-Qing Sun, Hua-Yang Tang, Yuan Liu, Min Li, Qi-Bin Li, Hui Cheng, Min Gao, Ping Li, Xu Yang, Xian-Bo Zuo, Xiao-Dong Zheng, Pei-Guang Wang, Jian Wang, Jun Wang, Jian-Jun Liu, Sen Yang, Ying-Rui Li, Xue-Jun Zhang