flagella

  • Homozygous mutations in DZIP1 can induce asthenoteratospermia with severe MMAF
    Mingrong Lv, Wangjie Liu, Wangfei Chi, Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Huiru Cheng, Wei-Yu Li, Shenmin Yang, Huan Wu, Junqiang Zhang, Yang Gao, Chunyu Liu, Caihua Li, Chenyu Yang, Qing Tan, Dongdong Tang, Jingjing Zhang, Bing Song, Yu-Jie Chen, Qiang Li, Yading Zhong, Zhihua Zhang, Hexige Saiyin, Li Jin, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Chuanmao Zhang, Xiaojin He, Feng Zhang, Yunxia Cao
  • Novel homozygous CFAP69 mutations in humans and mice cause severe asthenoteratospermia with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella
    Xiaojin He, Weiyu Li, Huan Wu, Mingrong Lv, Wangjie Liu, Chunyu Liu, Fuxi Zhu, Caihua Li, Youyan Fang, Chenyu Yang, Huiru Cheng, Junqiang Zhang, Jing Tan, Tingting Chen, Dongdong Tang, Bing Song, Xue Wang, Xiaomin Zha, Hongyan Wang, Zhaolian Wei, Shenmin Yang, Hexige Saiyin, Ping Zhou, Li Jin, Jian Wang, Zhiguo Zhang, Feng Zhang, Yunxia Cao