Dialect groups

  • Assessing genome-wide copy number variation in the Han Chinese population
    Jianqi Lu, Haiyi Lou, Ruiqing Fu, Dongsheng Lu, Feng Zhang, Zhendong Wu, Xi Zhang, Changhua Li, Baijun Fang, Fangfang Pu, Jingning Wei, Qian Wei, Chao Zhang, Xiaoji Wang, Yan Lu, Shi Yan, Yajun Yang, Li Jin, Shuhua Xu