cone-rod dystrophy

  • CEP78 is mutated in a distinct type of Usher syndrome
    Qing Fu, Mingchu Xu, Xue Chen, Xunlun Sheng, Zhisheng Yuan, Yani Liu, Huajin Li, Zixi Sun, Huiping Li, Lizhu Yang, Keqing Wang, Fangxia Zhang, Yumei Li, Chen Zhao, Ruifang Sui, Rui Chen