chromosomal microarray analysis

  • Increased TBX6 gene dosages induce congenital cervical vertebral malformations in humans and mice
    Xiaojun Ren, Nan Yang, Nan Wu, Ximing Xu, Weisheng Chen, Ling Zhang, Yingping Li, Ren-Qian Du, Shuangshuang Dong, Sen Zhao, Shuxia Chen, Li-Ping Jiang, Lianlei Wang, Jianguo Zhang, Zhihong Wu, Li Jin, Guixing Qiu, James R Lupski, Jiangang Shi, Feng Zhang, Pengfei Liu
  • PBX1 haploinsufficiency leads to syndromic congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT) in humans
    Pauline Le Tanno, Julie Breton, Marie Bidart, Véronique Satre, Radu Harbuz, Pierre F Ray, Caroline Bosson, Klaus Dieterich, Sylvie Jaillard, Sylvie Odent, Gemma Poke, Rachel Beddow, Maria Christina Digilio, Antonio Novelli, Laura Bernardini, Maria Antonietta Pisanti, Luisa Mackenroth, Karl Hackmann, Ida Vogel, Rikke Christensen, Siv Fokstuen, Frédérique Béna, Florence Amblard, Francoise Devillard, Gaelle Vieville, Alexia Apostolou, Pierre-Simon Jouk, Fitsum Guebre-Egziabher, Hervé Sartelet, Charles Coutton