centrosome

  • Homozygous mutations in DZIP1 can induce asthenoteratospermia with severe MMAF
    Mingrong Lv, Wangjie Liu, Wangfei Chi, Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Huiru Cheng, Wei-Yu Li, Shenmin Yang, Huan Wu, Junqiang Zhang, Yang Gao, Chunyu Liu, Caihua Li, Chenyu Yang, Qing Tan, Dongdong Tang, Jingjing Zhang, Bing Song, Yu-Jie Chen, Qiang Li, Yading Zhong, Zhihua Zhang, Hexige Saiyin, Li Jin, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Chuanmao Zhang, Xiaojin He, Feng Zhang, Yunxia Cao