Table of contents

January 2021 - Volume 58 - 1

Cancer genetics

Phenotypes

Genotype-phenotype correlations

  • Original research:
    Defining the phenotypical spectrum associated with variants in TUBB2A
    (22 June, 2020)
    Stefanie Brock, Tim Vanderhasselt, Sietske Vermaning, Kathelijn Keymolen, Luc Régal, Romina Romaniello, Dagmar Wieczorek, Tim Matthias Storm, Karin Schaeferhoff, Ute Hehr, Alma Kuechler, Ingeborg Krägeloh-Mann, Tobias B Haack, Esmee Kasteleijn, Rachel Schot, Grazia Maria Simonetta Mancini, Richard Webster, Shekeeb Mohammad, Richard J Leventer, Ghayda Mirzaa, William B Dobyns, Nadia Bahi-Buisson, Marije Meuwissen, Anna C Jansen, Katrien Stouffs

Diagnostics

  • Original research: Diagnostic yield and clinical impact of exome sequencing in early-onset scoliosis (EOS) (7 May, 2020)
    Sen Zhao, Yuanqiang Zhang, Weisheng Chen, Weiyu Li, Shengru Wang, Lianlei Wang, Yanxue Zhao, Mao Lin, Yongyu Ye, Jiachen Lin, Yu Zheng, Jiaqi Liu, Hengqiang Zhao, Zihui Yan, Yongxin Yang, Yingzhao Huang, Guanfeng Lin, Zefu Chen, Zhen Zhang, Sen Liu, Lichao Jin, Zhaoyang Wang, Jingdan Chen, Yuchen Niu, Xiaoxin Li, Yong Wu, Yipeng Wang, Renqian Du, Na Gao, Hong Zhao, Ying Yang, Ying Liu, Ye Tian, Wenli Li, Yu Zhao, Jia Liu, Bin Yu, Na Zhang, Keyi Yu, Xu Yang, Shugang Li, Yuan Xu, Jianhua Hu, Zhe Liu, Jianxiong Shen, Shuyang Zhang, Jianzhong Su, Anas M Khanshour, Yared H Kidane, Brandon Ramo, Jonathan J Rios, Pengfei Liu, V. Reid Sutton, Jennifer E Posey, Zhihong Wu, Guixing Qiu, Carol A Wise, Feng Zhang, James R Lupski, Jianguo Zhang, Nan Wu

Neurogenetics

Functional genomics

Developmental defects