DNA methylation

  • CTCF deletion syndrome: clinical features and epigenetic delineation
    Ikumi Hori, Rie Kawamura, Kazuhiko Nakabayashi, Hidetaka Watanabe, Ken Higashimoto, Junko Tomikawa, Daisuke Ieda, Kei Ohashi, Yutaka Negishi, Ayako Hattori, Yoshitsugu Sugio, Keiko Wakui, Kenichiro Hata, Hidenobu Soejima, Kenji Kurosawa, Shinji Saitoh